Blog Comments

2 comments

Blogs » Personal » Blue - Sky Route 4 - Difference

Blue - Sky Route 4 - Difference

 • /Translation from the Polish language/

   

  Among the questions regarding the possibilities of increasing the energy in a range of specific attributes for each person, many concerns the differences between experiencing good moods which is result of getting pleasure and a state of so called optimal experience or gratification.

   

  Although it's hard to structure an emotional sphere of life, so for better understanding, let's give feelings of pleasure credit for sensual perception.

   

  Ecstasy can accompany watching a beautiful landscape, it is nice for an ear and delighting heart sound, heat and gentleness of "touch" of warm sun rays or delight of palate during consumption of your next piece of favourite cake, all of them are possibilities of increasing emotional energy through the senses.

   

  Although sometimes the pleasure only lasts as long as the twinkle of an eye, and we experience it "here and now", it is a fairly important element of "life's banquet." It is worth mentioning, anyway, to remember that our godly wishes to keep it frequently misfire. Beauty of pleasure is linked with fleetness of sensation, and even the adherents of positive psychology claim that there does exist a possibility to repeat it, I think this is not true. Yes, we can create similar conditions of the experience, but not recreate a state of awareness that accompanies its mainstream sensation.

  It is worth remembering that gentleness of experience is connected with the necessity to break free of negative past emotions through the process of forgiveness. It is worth investing the proper energy in this process, because to a great degree they condition the state and freshness of our sensations in contemporary time.

   

  Another opportunity of increasing the emotional energy is to exercise our attributes of personality /signature virtues/, knowledge in which we have gained in the process of life and the feelings flowing from an intuitive sphere of existence. As a reminder - signature virtues are our special predispositions which are valuable through centuries the way they are. So-called predispositions include: wisdom, courage, humanity, justice, continence and transcendence. Optimal experience and the state with added wings as a consequence of using one's own predispositions and skills gained during education and creation, is linked to experiencing the state of "silence", with feelings of absence of "I" and lack of feeling lapse of time.

   

  The more we experience this state, the better we can control a mental and emotional zone of existence, that transmits into the ability to create a full satisfying life. As claimed, renowned representatives of positive psychology - professors Seligman and Cisksentmihaly - this is the best way to preserve psychic health.

  Is there anything objectionable in aiming for the escalation of pleasure?

   

  I do not mind, excluding the fact that after the next "repetition", continuation of sensation is passing and in its place appears dejection and lack of interest. On the other hand, acting on the base of signature virtues still brings new knowledge about ourselves and enriches us with new attributes, which used in self-realization will give feelings of flowing, fullness and satisfaction. A very important element of such a creation is the unity of feeling, "here and now", thoughts and acting.

   

  What shall we choose?

  It depends on us.

   

  Best Regards

  Teresa Maria Zalewska

   

   

  Błękitny Szlak 4 - Różnica

  Wśród pytań dotyczących możliwości podnoszenia energii emocjonalnej w obrębie ustalonego dla danego człowieka ich zakresu, wiele dotyczy różnicy pomiędzy dobrym samopoczuciem wynikającym z doznawania przyjemności, a stanem tzw. optymalnego doświadczenia czy gratyfikacji.

  Choć trudno strukturyzować emocjonalną sferę życia, dla lepszego zrozumienia spróbujmy odczucie przyjemności przypisać percepcji zmysłowej.

   

  Zachwyt wynikający z obserwacji pięknego krajobrazu, miły dla ucha i radujący serce dźwięk, ciepło i subtelność "dotyku" ciepłych promieni słońca czy rozkosze podniebienia podczas spożywania kolejnego kawałka ulubionego ciasta, to możliwości podnoszenia energii emocjonalnej poprzez zmysły. Choć przyjemność trwa czasami tyle, ile mgnienie oka i doświadczamy jej na "tu i teraz", jest dość istotnym składnikiem "biesiady życia". Warto jednak pamiętać, że nasze pobożne życzenia zatrzymania jej, spełzają bardzo często na niczym. Piękno jej wiąże się z ulotnością doznania i choć zwolennicy psychologii pozytywnej twierdzą, że istnieje możliwość jej powtórzenia, myślę, że mija się to z prawdą. Owszem, możemy stworzyć zbliżone warunki jej doświadczenia, ale nie do końca stan świadomości towarzyszący jej pierwotnemu odczuciu.

   

  Warto również pamiętać, że subtelność doznania wiąże się z koniecznością uwolnienia negatywnych emocji z przeszłości w procesie wybaczenia. Ponieważ w dużym stopniu to one warunkują stan i świeżość naszych odczuć w czasie teraźniejszym, warto zainwestować swoją energię w ten proces.

   

  Inną możliwością podnoszenia energii emocjonalnej jest działanie w oparciu o nasze cechy osobowości /zalety sygnaturowe/, wiedzę zgromadzoną w procesie życia oraz odczucia płynące z intuicyjnej strefy istnienia. Dla przypomnienia - zalety sygnaturowe to nasze szczególne predyspozycje, cnoty cenione przez wieki dla nich samych. Do tzw. głównych należą: mądrość, odwaga, humanitarność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwości i transcendencja.

   

  Doświadczenie optymalne i stan uskrzydlenia wynikający z wykorzystania w kreacji swoich predyspozycji i umiejętności nabytych w procesie edukacji wiąże się z doświadczeniem stanu "ciszy", uczuciem nieobecności "ja" i brakiem poczucia upływającego czasu.

  Im częściej doświadczamy takiego stanu, tym lepiej potrafimy kontrolować mentalną i emocjonalną sferę istnienia, co przekłada się na umiejętność tworzenia satysfakcjonującego życia.

  Jest to jak twierdzą czołowi przedstawiciele psychologii pozytywnej - prof. Seligman i Cisksentmihaly najlepszy sposób na zachowanie zdrowia psychicznego.

   

  Czy jest coś niewłaściwego w dążeniu do eskalacji przyjemności?

  Nie sadzę poza tym, że po kolejnej "powtórce" mija koloryt doznania, a na jego miejsce pojawia się zniechęcenie i brak zainteresowania. Działanie w oparciu o zalety sygnaturowe niesie natomiast wciąż nową wiedzę o nas samych, wzbogacając o nowe cechy, które wykorzystane w samorealizacji dają odczucie płynięcia, pełni i satysfakcji.

  Bardzo ważnym elementem takiej kreacji jest jedność odczucia na "tu i teraz", myśli i działania.

   

  Co wybierzemy?

  To zależy od nas.

   

  Pozdrawiam

  Teresa Maria Zalewska