Blog Comments

8 comments
 • Elshara Silverheart
  Elshara Silverheart I think so because it is a place where your soul inhabits the body also psychic knowledge comes from here.
  November 9, 2015 - 2 like this - Report
 • Teresa Maria Zalewska
  Teresa Maria Zalewska Jest wiele poziomów Ciszy i wiele poziomów wiedzy. Poziom Energii danej istoty decyduje o tym, do jakiego poziomu Powszechnego Pola Energetycznego docieramy.
  Narodziny wiedzy zawsze mają związek z formą życia.
  November 9, 2015 - 1 likes this - Report
 • Elshara Silverheart
  Elshara Silverheart I have always associated knowledge with the birth of life, which is why I've always been such a strong advocate supporter of the will to freedom which creates knowledge naturally as well as from the experience itself.
  November 9, 2015 - 2 like this - Report
 • Teresa Maria Zalewska
  Teresa Maria Zalewska Zgadzam się z Tobą. Każdy człowiek ma wolną wolę, co dla mnie oznacza szacunek do własnego życia i wolność wyboru. Tylko otwarty wewnętrznie człowiek może poszerzać wiedzę, może się nią bawić i tworzyć nowe
  światy. Serdecznie...  more
  November 9, 2015 - Report

Blogs » Information » Blue - Sky Route 8 - Perfection

Blue - Sky Route 8 - Perfection

 • /Translation from the Polish language/

   

  Perfection - mumbles a teenager watching a group of workshop participants.

  Why does anybody have to mold any signature or noble virtues? Why in a present world, are useful humility or compassion useful? - he continues.

   

  After exercises I had approached and leaned on a bollard of a bower, said the youngster.

   

  - Do you want to work with us next week? - I asked him.

   

  Surprised by my invitation, he affirmatively had nodded his head and went away.

   

  A while later we also left this beautiful place of Jablonna gardens. I shout questions regarding the boy to young competitors of workshops. I am very glad, that so-called signature virtues, which ancients had identified with deeply justified convictions, in other words - knowledge, are for this group a value on its own, as well.

   

  They do not doubt that our every day reality shapes them, but they accordingly say that awareness of being in a process reduces a suffering - side effect of a grinding life.

   

  They give the examples: Life obstructions shape the humility. Straggling with them brings a great variety of different feelings, from dejection to rage.

   

  If we can accept their presence and if we use, adequate to a situation, techniques, which will transform them into "positive", we improve on one hand the noble trait, and on the other hand we gain a tool for less painful change of personality.

   

  But, what is compassion or love needed for?

   

  Is not the cost, which we have to incur during self-improvement, higher than the real benefits?

   

  From my own life experiences:

   

  I do not know how without the humility we can expand our knowledge or to "explore" worlds of other people. I dare to say, that lack of it leads to many adverse decisions. Sometimes we refuse something uncommonly precious, something in what our speculative mind cannot see any advantages, what in fact could bring long expecting fulfillment.

   

  From the other point of view, how do great Teachers of humanity, noble traits, a firmed by variety of experiences, constitute uncommonly stable codes, the mental-emotional modules, opening up the gates to higher reality and allowing us to stay there.

   

  If interested in:

   

  There exists male and female modules.

  Among female modules we distinguish: love, faith, beauty, harmony, truth and peace.

  To male modules belong: love, wisdom, truth, humility, unity, compassion.

   

  In which way and in what way we use our time between our birth and death depends on our own free will.

  What we will do, time will show.

   

  Best Regards

  Teresa Maria Zalewska

   

   

   

  Błękitny Szlak część 8 - Szlachetne cechy

   

  Doskonałość, doskonałość - mruczy pod nosem nastoletni młodzieniec przypatrujący się grupie warsztatowiczów.

   

  Po co komu rzeźbić jakieś zalety sygnaturowe, czy szlachetne cechy? Do czego w obecnym świecie są przydatne pokora czy współczucie? – kontynuuje.

   

  Po ćwiczeniach podchodzę do opartego o słupek altany młodzieńca.

   

  Chcesz z nami popracować w przyszłym tygodniu?- zapytuję.

  Zaskoczony zaproszeniem nastolatek potakująco kiwa głową i odchodzi.

   

  Chwilę potem i my opuszczamy to przepiękne miejsce naszych spotkań w jabłonowskim parku.

  Pytania chłopca rzucam warsztatowej młodzieży.

   

  Cieszy mnie fakt, iż tzw. szlachetne cechy, które starożytni identyfikowali z głęboko uzasadnionymi przekonaniami, czyli wiedzą, również i dla tej grupki są wartością samą w sobie. Nie mają wątpliwości, że nasza zwykła codzienność rzeźbi je, ale zgodnie stwierdzają, że świadomość bycia w procesie zmniejsza cierpienie - skutek uboczny życiowego szlifu.

   

  Podają przykład:

  Pokorę szlifują życiowe przeszkody. Zmaganie się z nimi niesie wielką różnorodność stanów odczuciowych, od zniechęcenia do wściekłości.

  Jeśli potrafimy zaakceptować ich obecność i zastosujemy adekwatną do sytuacji technikę transformującą je do „pozytywu”, doskonalimy z jednej strony szlachetną cechę, z drugiej zaś uzyskujemy narzędzie do mniej bolesnej zmiany osobowości.

   

  Ale, ale ......do czego nam pokora, współczucie czy miłość?

   

  Czyż koszt, który ponosimy w trakcie samodoskonalenia nie jest większy od realnej korzyści?

  Z własnego bagażu życiowego doświadczenia- nie wiem jak bez pokory można poszerzać wiedzę czy poznawać „światy” innych ludzi.

   

  Śmiem twierdzić, że jej brak wiedzie do wielu niekorzystnych decyzji. Czasem odrzucamy coś niezwykle cennego, coś w czym nasz spekulatywny umysł nie widzi korzyści, a co w istocie mogłoby przynieść długo oczekiwane spełnienie.

   

  Z innej strony, jak zgodnie twierdzą wielcy Nauczyciele ludzkości, szlachetne cechy ugruntowane wielością doświadczeń, stanowią niezwykle stabilne kody, wzorce mentalno-emocjonalne otwierające nam wrota do wyższej rzeczywistości i pozwalające na pozostanie w niej

   

  Dla zainteresowanych:

  Istnieją męskie i żeńskie wzorce kodów.

  Wśród żeńskich wyróżniamy: miłość, ufność, piękno, harmonię, prawdę i pokój.

  Do męskich przynależą: miłość, mądrość, prawda, pokora, jedność, współczucie.

   

  W jaki sposób i na co wykorzystamy czas pomiędzy narodzinami, a śmiercią zależy od naszej wolnej woli.

   

  Co uczynimy, czas pokaże.

   

  Pozdrawiam

  Teresa Maria Zalewska