Blog Comments

0 comments

Blogs » Information » Freedom

Freedom

 • /Translation from the Polish language/

   

  Freedom.

  What is this ?

  Does she exist on physical level of exist ?

  Freedom definition has exact bound with self-definition man.

  In progress process of life, our imagination about oneself undergo incesant a change, what has bond with develope.

  The more decision we take up in a base of inspiration, with our intuition level, the faster we loose in self creativity from limited us imagination, print to subconsciousness programme on life.

   

  Free creativity has place only then, when we are strongly implant in the Silence, when we experience unity with Her, althought in meditate state of mind.

  Where we go then?

  Personality freedom incessant changes in a base of intuition level of exist condition more ful self recognation in experience.

  Feeling fulfil and harmony accompany those process are self- gain herself, but not always we understand, that those activity be able lead us to full get free with personality fetters, that to full integration with the Silence.

   

  Personality freedom is integral combine with self seeing as "soulfulness body".

  Meditation bring inner peace, and also creative inspiration power of condition feel happy and it tie up with know how create self life experience by self needs and expectation.

  Pain accompany us as before, just as fear, although we can see her differently thanks incesant meditation practice.

  Silence freedom accompany being, which we can call "materialize spirit"

  Experience self- identity as Solitude, Silence for person, which practice meditation isn't something new and extraordinary but feel freedom of Silence reach being, which identity dissolve in progress conscious creative travel to self Truth Identity.

   

  Best Regards

  Teresa Maria Zalewska

   

  „Czarodziejska myśl - Magic Thougth" /fragment/

  DSP Chicago 2006

   

   

   

  Wolność

   

  Czym jest wolność?

  Czy w ogóle istnieje na poziomie fizycznego istnienia?

  Jaka jest różnica pomiędzy wolnością osobowości, a odczuciem wolności w Ciszy?

   

  Definicja wolności ma ścisły związek z samookreśleniem danego człowieka. W toku procesu życia, nasze wyobrażenia o sobie ulegają nieustannej zmianie, co ma związek z rozwojem. Im więcej decyzji podejmujemy w oparciu o inspiracje z poziomu intuicji, tym szybciej uwalniamy się we własnej kreatywności od ograniczających nas wyobrażeń, wdrukowanych do podświadomości programów na życie.

   

  Kreatywność uwalniająca ma miejsce tylko wtedy, gdy jesteśmy mocno zakorzenieni w Ciszy, gdy doświadczamy jedności z Nią, choćby w medytacyjnym stanie umysłu.

  Dokąd zmierzamy wówczas?

   

  Wolność osobowości nieustannie zmieniającej się w oparciu o intuicyjny poziom istnienia warunkuje coraz pełniejsze poznawanie siebie w doświadczeniu. Poczucie spełnienia i harmonii towarzyszące temu procesowi są nagrodą samą w sobie, lecz nie zawsze rozumiemy, że kreatywność taka może doprowadzić nas do całkowitego uwolnienia się z okowów osobowości, czyli do pełnej integracji z Ciszą.

   

  Wolność osobowości jest integralnie związana z postrzeganiem siebie jako "uduchowionego ciała". Medytacja niosąca spokój wewnętrzny, a także moc inspiracji twórczych warunkuje poczucie radości i wiąże się z umiejętnością kreowania swoich doświadczeń życiowych na miarę własnych potrzeb i oczekiwań. Cierpienie towarzyszy nam nadal, podobnie jak lęk, choć postrzegamy je inaczej dzięki nieustannej praktyce medytacyjnej.

   

  Wolność Ciszy towarzyszy istocie, którą można by nazwać "duchem ucieleśnionym". Doświadczanie tożsamości swej jako Pustki, Ciszy dla osób praktykujących medytację nie jest czymś nowym, czy nadzwyczajnym, lecz odczucie wolności Ciszy osiągają istoty, których osobowość rozpuściła się w toku świadomej kreatywnej podróży do swej Prawdziwej Tożsamości.

   

  Pozdrawiam

  Teresa Maria Zalewska